ზურაბ ოშხნელი
დირექტორი
სალომე ცხადაძე
დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
გიორგი ლეონიძე
დირექტორის მოადგილე მატერიალურ-ტექნიკურ დარგში
მარიკა გალოგრე
ადამიანური რესურსების, რეესტრის და საქმისწარმოების მენეჯერი
ნანა ოშხნელი
სასწავლო პროცესის მენეჯერი
თამარ ლაბაძე
ბუღალტერი
თინათინ მუმლაძე
სასწავლო პროცესის და საწარმოო პრაქტიკის კოორდინატორი
მაია მაზმიშვილი
პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
იოსებ მჭედლიშვილი
ბიბლიოთეკარი/სასწავლო რესურსების მენეჯერი
თეა ლილუაშვილი
ხარისხის მართვის მენეჯერი
გიორგი ქევხიშვილი
IT მენეჯერი, სისტემური და ქსელის ადმინისტრატორი
თეიმურაზ დათაშვილი
აუდიო-ვიდეო მოწყობილობათა ინჟინერი
ნატო ნონიაშვილი
ვებ გვერდის, facebook და instagram მენეჯერი